%21763
Опель. Опель фронтера. Опель астра где.

опель астра где

опель астра где

опель астра где
фильмы фантастика

O?wiadczenie Komitetu 19 Stycznia Dnia 19 stycznia 2010 r. mija rok od zab?jstwa Stanis?awa Markelowa i Anastasii Baburowej. Jako organizatorzy marszu antyfaszystowskiego, wzywamy do udzia?u w naszej kampanii przeciwko neonazistowskiemu terrorowi. S?owo “faszyzm” zupe?nie si? dzi? zdewaluowa?o. Trudno znale?? jak?? grup? polityczn?, kt?ra nie nazywa?aby swoich przeciwnik?w «faszystami». S? jednak te? sensowne interpretacje tego terminu. A wiele z nich ma bezpo?rednie zastosowanie do tego, co dzieje si? we wsp??czesnej Rosji. Dla niekt?rych, faszyzm to skrajna nietolerancja w?a?ciwa dla spo?ecze?stw autorytarnych. Dla innych, to ideologia wyzysku i przymusu. Jeszcze dla innych, to spos?b wykorzystania jednostek paramilitarnych przez w?adze, by niszczy? ruchy demokratyczne. Wreszcie inni uwa?aj?, ?e faszyzm, to si?a, kt?ra zabija dobrych ludzi, takich jak prawnik Stanis?aw Markelow i dziennikarka Nastya Baburowa, jak m?odzi antyfaszy?ci Fjodor Filatow i Iwan Chutorski, jak etnograf Nikolaj Girenko, szachista Sergiej Nikolajew z Jakucji, jak programista Bair Sambujew z Buriacji i setki innych. Ci, kt?rzy s? tak rozumianymi faszystami, nie dziel? swoich wrog?w na Rosjan i nie-Rosjan, na doros?ych i dzieci, na pop?w i fan?w punk rocka, na m?odych aktywist?w i bezbronnych sprz?taczy z Azji ?rodkowej. Nie chodzi tu jednak o definicje. Wszyscy mordercy pochodz? z jednego i tego samego ?rodowiska. Mo?emy ich zwyci??y? tylko naszym wsp?lnym wysi?kiem, tylko gdy przekroczymy bariery, kt?re dziel? jednych dzia?aczy politycznych od drugich i od ludzi, kt?rzy w og?le nie ufaj? politykom i nie uczestnicz? w procesie politycznym. W tym celu, organizujemy antyfaszystowsk? inicjatyw?, kt?ra zjednoczy ludzi o r??nych pogl?dach politycznych, a tak?e tych, kt?rzy uwa?aj? si? za apolitycznych, ale s? przekonani, ?e nale?y w jasny spos?b odpowiedzie? na rosn?c? si?? faszyzmu w Rosji. Neo-nazi?ci si? zmienili. Atakuj? ju? nie tylko ludzi na bazarach, ale tak?e wysadzaj? bazary w powietrze. Podobnie jak tory kolejowe, sale koncertowe, cerkwie, kawiarnie i bramy budynk?w, gdzie mieszkaj? ich przeciwnicy polityczni. Faszy?ci potrafi? ju? nie tylko pobi? ludzi na ulicy, ale te? ich zamordowa?. Neo-nazistowski terror sta? si? rzeczywisto?ci?. Je?li to b?dzie trwa? nadal, Rosja zamieni si? w kraj wstrz?sany czystkami etnicznymi i wojnami narodowo?ciowymi. Apelujemy do wszystkich, kt?rzy nie chc? pozwoli?, by to si? sta?o. Dzia?ajcie teraz: zajmijcie stanowisko i dzia?ajcie za pomoc? takich ?rodk?w, jakie macie do dyspozycji. Wzywamy r?wnie? znanych i szanowanych ludzi – uczonych, artyst?w, pisarzy i intelektualist?w, by wspierali nasz? spraw? swoim imieniem. Wierzymy, ?e walka przeciw neo-nazistowskiej pladze w Rosji musi przej?? na wy?szy poziom. Musi si? sta? masow? kampani? solidarno?ci, kt?ra wyjdzie poza granice subkultury m?odzie?owej i grup aktywistycznych. Zrozumia?a niech??, jak? ludzie czuj? do polityki nie powinna by? przeszkod? w zrozumieniu zagro?enia, jakie stanowi neo-nazizm. Wierzymy, ?e dzi? czekaj? na nas trzy zadania. Po pierwsze: konieczno?? pozbawienia neo-nazist?w i rasist?w jawnej i utajonej pomocy ze strony biurokrat?w i polityk?w w rz?dzie. Po drugie: musimy usun?? cz?onk?w skrajnie prawicowych organizacji z g??wnego nurtu politycznego. Po trzecie: musimy doprowadzi? do ko?ca praktyki wykorzystywania gang?w skrajnie prawicowych do zastraszania i mordowania aktywist?w spo?ecznych i politycznych. Wzywamy ludzi we wszystkich miastach i krajach do wyj?cia na ulice 19 stycznia 2010 r. i zamanifestowania solidarno?ci z nasz? spraw?.


Related Posts