опель астра где

опель астра где

опель астра где
регистрация хоз постройки до регистрации дома

O?wiadczenie Komitetu 19 Stycznia Dnia 19 stycznia 2010 r. mija rok od zab?jstwa Stanis?awa Markelowa i Anastasii Baburowej. Jako organizatorzy marszu antyfaszystowskiego, wzywamy do udzia?u w naszej kampanii przeciwko neonazistowskiemu terrorowi. S?owo “faszyzm” zupe?nie si? dzi? zdewaluowa?o. Trudno znale?? jak?? grup? polityczn?, kt?ra nie nazywa?aby swoich przeciwnik?w «faszystami». S? jednak te? sensowne interpretacje tego terminu. A wiele z nich ma bezpo?rednie zastosowanie do tego, co dzieje si? we wsp??czesnej Rosji. Dla niekt?rych, faszyzm to skrajna nietolerancja w?a?ciwa dla spo?ecze?stw autorytarnych. Dla innych, to ideologia wyzysku i przymusu. Jeszcze dla innych, to spos?b wykorzystania jednostek paramilitarnych przez w?adze, by niszczy? ruchy demokratyczne. Wreszcie inni uwa?aj?, ?e faszyzm, to si?a, kt?ra zabija dobrych ludzi, takich jak prawnik Stanis?aw Markelow i dziennikarka Nastya Baburowa, jak m?odzi antyfaszy?ci Fjodor Filatow i Iwan Chutorski, jak etnograf Nikolaj Girenko, szachista Sergiej Nikolajew z Jakucji, jak programista Bair Sambujew z Buriacji i setki innych. Ci, kt?rzy s? tak rozumianymi faszystami, nie dziel? swoich wrog?w na Rosjan i nie-Rosjan, na doros?ych i dzieci, na pop?w i fan?w punk rocka, na m?odych aktywist?w i bezbronnych sprz?taczy z Azji ?rodkowej. Nie chodzi tu jednak o definicje. Wszyscy mordercy pochodz? z jednego i tego samego ?rodowiska. Mo?emy ich zwyci??y? tylko naszym wsp?lnym wysi?kiem, tylko gdy przekroczymy bariery, kt?re dziel? jednych dzia?aczy politycznych od drugich i od ludzi, kt?rzy w og?le nie ufaj? politykom i nie uczestnicz? w procesie politycznym. W tym celu, organizujemy antyfaszystowsk? inicjatyw?, kt?ra zjednoczy ludzi o r??nych pogl?dach politycznych, a tak?e tych, kt?rzy uwa?aj? si? za apolitycznych, ale s? przekonani, ?e nale?y w jasny spos?b odpowiedzie? na rosn?c? si?? faszyzmu w Rosji. Neo-nazi?ci si? zmienili. Atakuj? ju? nie tylko ludzi na bazarach, ale tak?e wysadzaj? bazary w powietrze. Podobnie jak tory kolejowe, sale koncertowe, cerkwie, kawiarnie i bramy budynk?w, gdzie mieszkaj? ich przeciwnicy polityczni. Faszy?ci potrafi? ju? nie tylko pobi? ludzi na ulicy, ale te? ich zamordowa?. Neo-nazistowski terror sta? si? rzeczywisto?ci?. Je?li to b?dzie trwa? nadal, Rosja zamieni si? w kraj wstrz?sany czystkami etnicznymi i wojnami narodowo?ciowymi. Apelujemy do wszystkich, kt?rzy nie chc? pozwoli?, by to si? sta?o. Dzia?ajcie teraz: zajmijcie stanowisko i dzia?ajcie za pomoc? takich ?rodk?w, jakie macie do dyspozycji. Wzywamy r?wnie? znanych i szanowanych ludzi – uczonych, artyst?w, pisarzy i intelektualist?w, by wspierali nasz? spraw? swoim imieniem. Wierzymy, ?e walka przeciw neo-nazistowskiej pladze w Rosji musi przej?? na wy?szy poziom. Musi si? sta? masow? kampani? solidarno?ci, kt?ra wyjdzie poza granice subkultury m?odzie?owej i grup aktywistycznych. Zrozumia?a niech??, jak? ludzie czuj? do polityki nie powinna by? przeszkod? w zrozumieniu zagro?enia, jakie stanowi neo-nazizm. Wierzymy, ?e dzi? czekaj? na nas trzy zadania. Po pierwsze: konieczno?? pozbawienia neo-nazist?w i rasist?w jawnej i utajonej pomocy ze strony biurokrat?w i polityk?w w rz?dzie. Po drugie: musimy usun?? cz?onk?w skrajnie prawicowych organizacji z g??wnego nurtu politycznego. Po trzecie: musimy doprowadzi? do ko?ca praktyki wykorzystywania gang?w skrajnie prawicowych do zastraszania i mordowania aktywist?w spo?ecznych i politycznych. Wzywamy ludzi we wszystkich miastach i krajach do wyj?cia na ulice 19 stycznia 2010 r. i zamanifestowania solidarno?ci z nasz? spraw?.астра новобельгийская мари баллард


Related Posts